พช.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

⏩ที่นี่…พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม

📣พช.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 📣📣

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น.

👉 นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ นายอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (อกส.อ) ครั้งที่ 2/2564
โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้
1.การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทบุคคล
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการที่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ขอรับเงินสนับสนุน ดังนี้

ประเภทเงินทุนหมุนเวียน มี 4 ตำบล
1. ตำบลราษฎร์เจริญ มี 2 กลุ่ม
เป็นเงิน 400,000 บาท
2. ตำบลราษฎร์พัฒนา มี 2 กลุ่ม
เป็นเงิน 250,000 บาท
3. ตำบลหนองบัว มี 4 กลุ่ม
เป็นเงิน 800,000 บาท
4. ตำบลปะหลาน มี 3 กลุ่ม
เป็นเงิน 550,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000,000 บาท
ประเภทเงินอุดหนุน มี 2 ตำบล
1. ตำบลเมืองเสือ เป็นเงิน 33,400 บาท
2. ตำบลราษฎร์พัฒนา เป็นเงิน 25,600 บาทกลุ่ม
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 59,000 บาท

↗️โดยก่อนการประชุม ได้มีการมองเกียรติบัตรคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่
1.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทกลุ่ม กลุ่มทอผ้าไหมลายยกดอก ตำบลเมืองเตา
2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท คกส.ต.ดีเด่น ตำบลเวียงชัย

📌 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ชั้น 2 อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

 

(Visited 23 times, 1 visits today)