สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยติดตามเยี่ยมชมครัวเรือนต้นแบบ การปลูก ผักสวนครัว สร้างความมั่นคงด้านอาหาร

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นายสุดใจ กรองทอง พัฒนาการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มอบหมายให้นางสาวดวงพร นาหนองขาม ติดตามเยี่ยมชมครัวเรือนต้นแบบ การปลูก
ผักสวนครัว สร้างความมั่นคงด้านอาหาร แปลงนางบุญมี มีชัย ม.13 ต.หนองบัวแก้ว เนื้อที่ 1 งาน
โดย ปลูกข่า ตะไคร้ กล้วย มะม่วง สระแหน่ แมงลัก ผักไชยา เป็นต้น เพื่อบริโภคในครัวเรือน เหลือก็แบ่งขายในชุมชน รายได้วันละ 100-200 บาท

(Visited 27 times, 1 visits today)