27 ก.ค.60 นายอภิพล พิทักพลษ์พล พัฒนาการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย กลุ่ม Otop ร่วมงานเวทีส่งมอบผลิตภัณฑ์ otop ณ โรงแรมอวานี จ.ขอนแก่น

[...]

อ่านต่อ

วันที่ 26 ก.ค. 2560 เวลา 9:30 น สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ประชุม”โครงการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way Of Life)”ครูฝึกระดับตำบล โดยมีนายนราธร ศรประสิทธิ์ นายอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย เป็นประธาน มีนายอภิพล พิทักษ์พล พัฒนาการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย และ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระศรีสุวรรณวงษา (ชั้น 2 ) ที่ว่าการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

[...]

อ่านต่อ

25 กรกฏาคม 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม นำโดยนางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม นางสงวน มะเสนา หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาตร์ นางสาวเยาวมาลย์ เศรษฐา หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม กลุ่มองค์กร และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมงาน Cdd day 2017 สานพลังประชารัฐ พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยนางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม ขึ้นรับรางวัลเว็ปไซต์ดีเด่น และผู้ใหญ่บุญถิ่น รัตนโชติ ผู้ใหญ่บ้านบ้านดอนไผ่งาม หมู่ที่ 8 ต.เม็กดำ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ขึ้นรับรางวัลหมู่บ้านสารสนเทศที่หนึ่งระดับเขต ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานคร

[...]

อ่านต่อ

18 กรกฏาคม 2560 คณะกรรมการการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น ปี 60 ออกติดตามประเมินการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น ปี 60 บ้านดอนไผ่งาม หมู่ที่ 8 ต.เม็กดำ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โดยมีนายอภิพล พิทักพล พัฒนาการอำเภอพยัคฆภูมิสัย และทีมงาน จนท.พช.ทุกท่าน ร่วมกับชาวบ้าน ให้การต้อนรับ ณ บ้านดอนไผ่งาม หมู่ 8 ต.เม็กดำ อ.พยัคฆภูมิพิสัยจ.มหาสารคาม

[...]

อ่านต่อ

20 ก.ค. 60 เวลา 9:30 น. …..สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยนายอภิพล พิทักษ์พล พัฒนาการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จนท.พช.ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน และหน่วยงานราชการ องค์กรต่างๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ออกหน่วยอำเภอเคลื่อนที่ บ้านตะโงน ม.1 ต.เวียงชัย อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม มีนายนราธร ศรประสิทธิ์ นายอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย เป็นประธาน ณ วัดบ้านตะโงน

[...]

อ่านต่อ

วันที่ 6 กรกฏาคม 2560 เวลา 9:30 น. ..สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย โดยนายอภิพล พิทักษ์พล พัฒนาการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย และคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับอำเภอ (กอ.นตผ.อ.) ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานฯ การจัดทำแผนการส่งเสริม และส่งเสริมช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน OTOP พัฒนาผลิตภัณฑ์ ณ ห้องประชุมพระศรีสุวรรณวงศา (ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอฯ)

[...]

อ่านต่อ

วันที่ 6 กรกฏาคม 2560 เวลา 13:30 น. ..สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย โดยนายอภิพล พิทักษ์พล พัฒนาการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ประชุมประจำเดือน ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

[...]

อ่านต่อ

วันที่ 3 ก.ค 60 เวลา 9:30 น. ..สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย โดยนายอภิพล พิทักษ์พล พัฒนาการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน.ส่วนราชการ ได้แนะนำตัว น.ส.ดวงพร นาหนองขามนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ซึ่งย้ายมาจาก สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม มีนายนราธร ศรประสิทธิ์ นายอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย เป็นประธานในการประชุมฯ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

[...]

อ่านต่อ