ลงพื้นที่วางหมุดครัวเรือนเป้าหมายในพื้นที่ หมู่ที่ 6 ต.ดีลัง

นางสาวพูพิศ ลาวัลย์ พัฒนาการอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ร่วมกับนายช่างโยธา เทศบาลตำบลดีลัง ลงพื้นที่เป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นาโมเดล” ในพื้นที่ หมู่ที่ 6 ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
โดยนายช่างโยธาได้ดำเนินการวางหมุดกำหนดหลักเเขต วัดระดับพื้นที่ เพื่อใช้ในการวางแบบแปลน คำนวณปริมาตรคิวดินตามแบบมาตรฐาน ก่อนดำเนินการปรับพื้นที่ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นาโมเดล”
(Visited 11 times, 1 visits today)