ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
โดยมีนายเกียรติปราโมทย์ ฉายศรี พัฒนาการจังหวัดลพบุรี นางสาวพูพิศ ลาวัลย์ พัฒนาการอำเภอพัฒนานิคม พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ นายช่างโยธาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ดำเนินการโครงการฯ และ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานโครงการฯ
ร่วมการประชุมรับฟังการชื้แจงการออกแบบ รายละเอียดงานขุดปรับรูปแบบแปลงที่ดินตามแบบมาตรฐาน การกำหนดราคากลางการตรวจรับงาน การยกเว้นปฎิบัติตาม พ.ร.บ.การขุดดินถมดิน พ.ศ.2543 โดยมีนายรักษ์เผ่า พลรัตน์ ที่ปรึกษาชมรมโคก หนอง นา วิศวะ ม.ขอนแก่น เป็นวิทยากร ณ หอประชุมเทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
(Visited 7 times, 1 visits today)