ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาววิมลวรรณ ศรียาภัย

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอพะโต๊ะ

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน