ข่าวประชาสัมพันธ์

นางจารุวรรณ ดำรงวิริยกุล

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอพะโต๊ะ

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

ประกาศ

ประกาศอำเภอพะโต๊ะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล กิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ ขนาด 3 ไร่ แปลงนายชินภัทร หนูนุ้ย หมู่ที่ 4 ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2564

ประกาศอำเภอพะโต๊ะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล กิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ ขนาด 3 ไร่ แปลงนายวินัย ยอดอุดม หมู่ที่ 3 ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 30 เมษายน 2564

ประกาศอำเภอพะโต๊ะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล กิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ ขนาด 1 ไร่ แปลงนางสร้อย ชุมน้อย หมู่ที่1 ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564

ประกาศอำเภอพะโต๊ะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นาเดล กิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ แปลงนางศรีสุดา บุญรอด หมู่ที่1 ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 30 เมษายน 2564