นางอาภร โพธิ์เจริญ

พัฒนาการอำเภอพนมสารคาม

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565