โครงสร้างบุคคลากร

นายจำรัสชัย จำปา

พัฒนาการอำเภอพนมไพร โทร 081-8224391

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

นายจิรวัฒน์ อินทรทอง

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
กุดน้ำใส โพธิ์ชัย ชานุวรรณ โทร 095-1695675

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวรุ่งนภา ลักษณะงาม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
คำไฮ วารีสวัสดิ์ โทร 098-6191537

นางสาววิลาวรรณ์ สันประภา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
พนมไพร แสนสุข โทร 092-7271739

นายอาทิตย์ สุโยธา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นานวล สระแก้ว โทร 084-5178045

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

นางสำเนียง สร้อยเสนา

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
โคกสว่าง ค้อใหญ่ โทร 092-6277836

นางสาวสุณีรัตน์ แสงบุดดา

เจ้าหน้าที่เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ โทร 081-3841915

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลหนองทัพไทย โพธิ์ใหญ่ โทร 065-8405086

นางศศิธร พื้นแสน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
หนองทัพไทย โพธิ์ใหญ่ โทร 065-8405086

(Visited 658 times, 1 visits today)