พ.ช ดำเนินกิจกรรม สตรีปลูกพืชผักสวนครัวปลอดภัย สายใยชุมชน สร้างความมั่นคงทางอาหาร

@ พัฒนาชุมชน อำเภอพนมไพร Chang for Good : องค์กรคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี วันที่ 26 สิงหาคม 2563 นายจำรัสชัย จำปา พัฒนาการอำเภอพนมไพร เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พร้อมด้วย คณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอพนมไพร ร่วมกับ กลุ่มสตรีต.โพธิ์ชัย และ ต.ค้อใหญ่ ดำเนินกิจกรรมโครงการ สตรีปลูกพืชผักสวนครัวปลอดภัย สายใยชุมชน สร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามงบประมาณเงินทุนอุดหนุน โดยกิจกรรมมีวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้และสาธิตในเรื่องของการปลูกผักตามเกษตรอินทรีย์ การทำน้ำหมักชีวภาพ และมอบเมล็ดพันธุ์ผัก ปลูกพืชผักสวนครัวปลอดภัย สร้างความมั่นคงทางอาหาร สถานที่ ณ เทศบาลโพธิ์ชัย ต.โพธิ์ชัย

(Visited 38 times, 1 visits today)