พ.ช จัดนิทรรศการกองทุนหมู่บ้านที่บริหารจัดการดีเด่น และ ผลงาน พื้นที่ต้นแบบระดับโซนอำเภอตามโครงการนวัตกรรมสร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่คลังความรู้ Electronic : Roiet Model

@ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี :
วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น.
นายจำรัสชัย จำปา
พัฒนาการอำเภอพนมไพร พร้อมด้วย นายจีรวัฒน์ อินทรทอง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ กทบ.ร่วมกับกองทุนหมู่บ้าน บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 17 ตำบลพนมไพรอำเภอพนมไพร รับใบประกาศเกียรติบัตร กองทุนหมู่บ้านที่บริหารจัดการดีเด่น ระดับอำเภอ ประจำปี 2563 จาก นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และ ร่วมจัดนิทรรศการ

ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จ.ร้อยเอ็ด

(Visited 24 times, 1 visits today)