โครงการนวัตกรรม “เสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร สู่คลังความรู้ Electronics : Roiet Model” ระดับจังหวัด

@ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด Change for Good :องค์กรคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี
:วันพฤหัสที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายจำรัสชัย จำปา พัฒนาการอำเภอพนมไพร เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะขับเคลื่อนระดับตำบลพนมไพร ชาวเกษตรสมบูรณ์ ม.17 ต.พนมไพร พื้นที่ต้นแบบตำบลพนมไพร ร่วมให้การต้อนรับ นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกโครงการนวัตกรรม “เสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร สู่คลังความรู้ Electronics : Roiet Model” ระดับจังหวัด
ในการนี้ ว่าที่ร้อยโท กล้าณรงค์ อารีเอื้อ หัวหน้ากลุ่มงานฝ่ายทะเบียนและบัตร ผู้แทนนายอำเภอพนมไพร ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ นายจำรัสชัย จำปา พัฒนาการอำเภอ กล่าวรายงานนำเสนอผลการขับเคลื่อนในระดับอำเภอ นางสาวพิมพัตร สุทธิประภา พัฒนากรผู้ประสานงานประจำตำบล นำเสนอผลการขับเคลื่อนในระดับตำบล โดยมีแกนนำในระดับตำบล ผู้ใหญ่บ้าน และครัวเรือนต้นแบบ ร่วมนำเสนอผลการขับเคลื่อน และพาคณะกรรมการฯเยี่ยมชมพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ นายกิตติชัย กล้าหาญ ประธานเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชเกษตรอินทรีย์ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ.เกษตรสมบูรณ์ ม.17 ต.พนมไพร

(Visited 33 times, 1 visits today)