พช.รับมอบผักสวนครัวจากกลุ่มสตรี อ.พนมไพร แบ่งปันใส่ตู้ปันสุขพื่อแจกจ่าย และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

@พช.พนมไพร Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี
วันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายจำรัสชัย จำปา พัฒนาการอำเภอพนมไพร
รับมอบพืชผักสวนครัว จากกลุ่มอาชีพสตรี ต.สระแก้ว และ ต.แสนสุข ที่ได้ น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ของกรมการพัฒนาชุมชน และได้นำมาแบ่งปันใส่ตู้ปันสุข เพื่อแจกจ่าย และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอพนมไพร

(Visited 38 times, 1 visits today)