“Quick win” 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

💠 @ พัฒนาชุมชนอำเภอพนมไพร Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี :
💠 “ผู้นำต้องทำก่อน”


💠 วันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสุเทพ พิมพิรัตน์ นายอำเภอพนมไพร เป็นประธานเปิดกิจกรรม เอามื้อสามัคคี “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” โดยมีนายจำรัสชัย จำปา พัฒนาการอำเภอพนมไพร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของกิจกรรมฯ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการร่วมแรงร่วมใจปลูกผักสวนครัว การมอบและแลกเปลี่ยนพันธุ์ผักให้หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน สมาชิกองค์กรสตรี ผู้นำ อช.นำไปปลูกเพื่อลดรายจ่าย และสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับครัวเรือนและชุมชน ณ บ้านพักนายอำเภอพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 42 times, 1 visits today)