โครงการสตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย

@ พช.พนมไพร Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ ปฏิบัติจนเป็นวิถี :
วันที่ 18 เมษายน 2563 นายจำรัสชัย จำปา พัฒนาการอำเภอพนมไพร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นางดารณี บุญลาด ประธาน กพสอ. และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอพนมไพรดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” โดย kick off “โครงการสตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย” ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 17 ต.พนมไพร อ.พนมไพร โดยมี
นายสุเทพ พิมพิรัตน์ นายอำเภอพนมไพร เป็นประธานและมอบเมล็ดพันธ์ผักให้แก่ตัวแทนสตรี เพื่อนำไปปลูกที่บ้านเป็นต้นแบบ และขยายผลสู่ครัวเรือนสมาชิกสตรีในชุมชนต่อไป พร้อมนี้มีมาตรการคัดกรองและป้องกันไวรัส Covid-19 ตามมาตรการ social distancing อย่างเคร่งครัด

(Visited 32 times, 1 visits today)