ทะเบียนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

เข้าชม 33 ครั้ง

ทะเบียนหมู่บ้านเป้าหมาย

ทะเบียนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบอำเภอพนมดงรัก
ที่ หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล ระดับ ปีที่ได้รับงบประมาณ หมายเหตุ
1 บ้านสระแก้ว 7 โคกกลาง พออยู่ พอกิน 2553
2 บ้านพนมดิน 4 ตาเมียง พออยู่ พอกิน 2554
3 บ้านอำปึล 6 บักได มั่งมี ศรีสุข 2554
4 บ้านใหม่พัฒนา 5 โคกกลาง พออยู่ พอกิน 2555
5 บ้านหนองหลวง 11 จีกแดก พออยู่ พอกิน 2556
6 บ้านนาพูน 13 บักได พออยู่ พอกิน 2557
7 บ้านเกษตรสมบูรณ์ 11 ตาเมียง พออยู่ พอกิน 2558
8 บ้านจีกแดก 1 จีกแดก พออยู่ พอกิน 2558 งปฯ กระทรวง
9 บ้านหนองแคน 6 โคกกลาง พออยู่ พอกิน 2559
10 บ้านพนมดงรัก 18 บักได พออยู่ พอกิน 2560
(Visited 33 times, 1 visits today)