การลงทะเบียน ผู้ประกอบการ OTOP เพิ่มขึ้น พ.อ.ท.สุรพงษ์ แท่นดี

ดาวน์โหลด

เส้นทางสัมมาชีพชุมชน สู่กลุ่มอาชีพ OTOP นางสาวพิมพ์ประไพ สร้างดี

ดาวน์โหลด

แบบบันทึกชุดความรู้ระดับหน่วยงาน ปี 2561

ดาวน์โหลด

KM :สร้างสัมมาชีพสร้างอาชีพในชุมชน น.ส.ณัฐชยา ฉัตรหลวง

ดาวน์โหลด

พัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน (SMART Saving Group : SSG) โดย นายเชี่ยวชิต สวดธรรมกิตติ์

ดาวน์โหลด

การสร้างสัมมาชีพชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย น.ส.ณัฐชยา ฉัตรหลวง

ดาวน์โหลด

แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้กรมการพัฒนาชุมชน

ดาวน์โหลด