โครงสร้างบุคลากร

นายรณภพ เกลียวทอง

พัฒนาการอำเภอพนมดงรัก

นายจตุพัฒน์ ยิ่งเชิดงาม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบักได โคกกลาง

นายชาตรี ยิ่งรุ่งเรือง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลจีกแดก ตาเมียง

รับผิดชอบตำบลตาเมียง

นางสาวณฐอร รัชตอิริญากูล

อาสาพัฒนา
รับผิดชอบตำบลตาเมียง

(Visited 465 times, 1 visits today)