โครงสร้างบุคลากร

นายรณภพ เกลียวทอง

พัฒนาการอำเภอพนมดงรัก

นางสาวจินตนา สอนวงษ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลจีกแดก โคกกลาง

นายชาตรี ยิ่งรุ่งเรือง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบักได ตาเมียง

รับผิดชอบตำบลตาเมียง

นางสาวณฐอร รัชตอิริญากูล

อาสาพัฒนา
รับผิดชอบตำบลตาเมียง

(Visited 528 times, 1 visits today)