พช.พนมดงรัก ติดตามงานปรับพื้นที่ครัวเรือนเป้าหมายหลังการขุดปรับพื้นที่ และให้กำลังใจครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ

เข้าชม 5 ครั้ง

วันที่ 14 ก.ค.64 เวลา 9.30น. สพอ.พนมดงรัก โดย นายรณภพ เกลียวทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ
ลงพื้นที่ต้นแบบ โคกหนองนา โมเดล ติดตามงานพื้นที่หลังดำเนินการขุดปรับพื้นที่ที่เสร็จเรียบร้อย 100% ประกอบด้วย

แปลงครัวเรือนเป้าหมายโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
ในพื้นที่ตำบลตาเมียง จำนวน 3 แปลง ได้แก่
แปลงนางสุกานดา จำปาจีน ม.10 สัดส่วน 1:2 ธารานาวา ,
นางประกายแก้ว ประวะภุโต ม.8 สัดส่วน 1:1 เมล็ดพันธุ์แห่งความหวัง
และนางลาวรรณ สุมามาลย์ ม.10 สัดส่วน 1:2 ธารานาวา

โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ“โคก หนอง นาโมเดล” ในพื้นที่ตำบลตาเมียง
จำนวน 2 แปลง ได้แก่
แปลงนางศิริมา ยิ่งเชิดดี ม.2 สัดส่วน 1:2 ธารานาวา
และนายสมร ชื่นจิตร ม.10 สัดส่วน 1:2 ธารานาวา

(Visited 5 times, 1 visits today)