ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวอัมพร ยิ่งได้ชม

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอพนมดงรัก

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณาการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน