ข่าวประชาสัมพันธ์

นายรณภพ เกลียวทอง

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอพนมดงรัก

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณาการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน