สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมดงรัก

จังหวัดสุรินทร์

นายรณภพ เกลียวทอง

พัฒนาการอำเภอพนมดงรัก

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณาการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน