นางกชพร เพ็ชรรัตน์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภออำเภอพนม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี