พช. สกลนครร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอพรรณานิคม ดำเนินงานโครงการ”สตรีอาสาพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืช ปลูกผัก เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในเขตพื้นที่ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

พช. สกลนครร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอพรรณานิคม ดำเนินงานโครงการ”สตรีอาสาพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืช ปลูกผัก เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในเขตพื้นที่ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
วันเสาร์ ที่ 3 ธันวาคม 2565
เวลา 09.00 น.
** สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอพรรณานิคม และคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม ดำเนินโครงการ “สตรีอาสาพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืช ปลูกผัก เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ปี 2566 รอบ 2 ต่อเนื่อง ณ บริเวณหมู่บ้าน บ้านดอนกอย หมู่ที่ 2 ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยมีคณะกรรมการพัฒนาสตรีในเขตพื้นที่ตำบลสว่าง เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน
** นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ปี 2566 รอบ 2 ต่อเนื่อง โดยได้ให้ความรู้กับคณะกรรมการพัฒนาสตรีในการร่วมกันรณรงค์ให้มีการปลูกผักสวนครัวอย่างน้อยครัวเรือนละ 10 ชนิด และให้คณะกรรมการพัฒนาสตรีร่วมกันรณรงค์ในการจัดทำถังขยะรักษ์โลก (ถังขยะเปียก) ให้ครบทุกครัวเรือน พร้อมทั้งได้มอบหมายภารกิจให้คณะกรรมการพัฒนาสตรีที่เข้าร่วมกิจกรรม ฯ ได้นำความรู้ที่ได้รับไปดำเนินการปลูกผักและจัดทำถังขยะเปียกภายในครัวเรือนของตนเองพร้อมทั้งขยายสู่ครัวเรือนใกล้เคียงและภายในหมู่บ้าน/ชุมชน นอกจากนั้นยังได้รณรงค์เชิญชวนให้คณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกคนสวมใส่ผ้าไทยทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด พร้อมทั้งเชิญชวนให้สวมใส่ผ้าไทยลายพระราชทาน “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ทุกวันพฤหัสบดี เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ได้ทรงส่งเสริมอาชีพที่ยั่งยืนสู่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลสว่าง ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย “วิชชาลัยดอนกอย วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน” ที่ทุกคนสามารถมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาชีพการทอผ้า การต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าที่สูงขึ้น โดยการเน้นสีธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นพัฒนาการจังหวัดสกลนครยังได้เชิญชวนให้คณะกรรมการสตรีที่ร่วมกิจกรรม ฯ ร่วมใจกันปลูกครามและต้นไม้ให้สี ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการย้อมผ้าและเป็นเอกลักษณ์ของชาวดอนกอย และจังหวัดสกลนคร
** จากนั้นพัฒนาการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอพรรณานิคม, เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร, เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพรรณานิคม ,คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอพรรณานิคม สตรีตำบลสว่างและชาวบ้านดอนกอย ได้ร่วมกันน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ปี 2566 รอบ 2 ต่อเนื่อง รอบบริเวณศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย “วิชชาลัยดอนกอย วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน” และภายในหมู่บ้านดอนกอย พร้อมทั้งร่วมกันสร้างพลังกิจกรรม “วันดินโลก 5 ธันวาคม 2565” (World Soil Day 2022) ภายใต้แนวคิด “Soils where food begins : อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน” ด้วยรูปแบบการจัดงาน GREAT FOOD FORM GOOD SOIL : SOIL NUTRITION AWARENES WEEK : ดินดี อาหารดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข
~~~~~~🌟~~~~~~
#WorldSoilDay
#วันดินโลก
#soilswherefoodbegins
#Soils4Nurition
#FAO
#MOI
#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll
#ChangeforGood
#อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
~~~~~~🌟~~~~~~
** Change for Good**
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**
**ทีมประชาสัมพันธ์ พช.พรรณานิคม…รายงาน**

(Visited 16 times, 1 visits today)