ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร : ติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมคราม บ้านดอนกอย “วิชชาลัยดอนกอย วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร : ติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมคราม บ้านดอนกอย “วิชชาลัยดอนกอย วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”
วันอังคาร ที่ 4 ตุลาคม 2565
** เวลา 09.00 น.
** นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ออกพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย “วิชชาลัยดอนกอย วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย “วิชชาลัยดอนกอย วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน” ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมครามที่มีศักยภาพ และเป็นแหล่งผลิตผ้าย้อมคราม ที่ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับประชาชนในจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร , นายวิชาญ อิทธิฤกษ์มงคล นายอำเภอพรรณานิคม , นางสาววีรธิดา วงศ์มหาชัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน , นางอำไพ ดวงคุณ พัฒนาการอำเภอพรรณานิคม , ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร , ผู้แทนนายกเทศมนตรีตำบลบัวสว่าง , ผู้แทนผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพรรณานิคม , ผู้ใหญ่บ้านดอนกอย และประธานกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย พร้อมสมาชิกเข้าร่วม ณ ศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมคราม บ้านดอนกอย “วิชชาลัยดอนกอย วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านดอนกอย หมู่ที่ 2 ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
** ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดสกลนคร ได้เน้นย้ำพร้อมมอบแนวทางการดำเนินงานแก่เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯ แต่ละคณะ ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด พร้อมทั้งได้เน้นย้ำให้คณะกรรมการตรวจรับ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานให้เป็นไปตามงวดงานเพื่อบริหารความเสี่ยงและการบริหารสัญญาจ้างให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ภายในเดือนพฤศจิกายน 2565 และได้เยี่ยมให้กำลังใจสมาชิกกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกอยและเครือข่ายฯ ทุกกลุ่ม
** จังหวัดสกลนคร ได้อนุมัติโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบกลาง) รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) กรอบวงเงินเพิ่มเติม ให้แก่จังหวัดในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 11 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 3,828,000 บาท เพื่อสร้างอาคารผลิตเนื้อคราม จำนวน 2 หลัง ขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 ระบบ และก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 15 เซนติเมตร จำนวน 1 แห่ง เพื่อให้ศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย “วิชชาลัยดอนกอย วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน” เป็นสถานที่ทอผ้าย้อมครามที่มีศักยภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้ให้ชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง และกำหนดพัฒนาต่อยอดหมู่บ้านให้เป็นชุมชนท่องเที่ยว “วิถีคราม” จะส่งผลให้คนจังหวัดสกลนครมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขตลอดไป
~~~~~~🌟~~~~~~
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
~~~~~~🌟~~~~~~
** Change for Good**
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**
**ทีมประชาสัมพันธ์ พช.พรรณานิคม…รายงาน**

(Visited 14 times, 1 visits today)