ข่าวประชาสัมพันธ์

นางรักพันธ์ุ ทุมแสน

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอปรางค์กู่

บริหารงานพัฒนาชุมชนและการบริหารการพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องในอำเภอ ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาแนะนำในการส่งเสริมศักยภาพของผู้นำชุมชน องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน ในการบริหารจัดการชุมชนการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชน ฯลฯ

หนังสือราชการ

ประกาศ

เรื่องสรุปราคากลางรายการวัสดุ (แนบท้ายใบเสนอราคาที่กำหนดไวัโนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์) จัดซื้อวัสดุฝึกอาชีพโครงการสนับสนุนวัสดุฝึกอาชีพตามแผนพัฒนาอาชีพให้ครัวเรือนเป้าหมาย กิจกรรมวัสดุฝึกอาชีพ

เรื่องรายละเอียดรายการวัสดุ (แนบท้ายใบเสนอราคาที่กาหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ) จัดซื้อวัสดุฝึกอาชีพโครงการสนับสนุนวัสดุฝึกอาชีพตามแผนพัฒนาอาชีพให้ครัวเรือนเป้าหมาย กิจกรรมวัสดุฝึกอาชีพ