โครงสร้างบุคคลากร

พัฒนาการอำเภอพังโคน

นางนันทัชพร นามพิกุล

พัฒนาการอำเภอพังโคน

นางสาววิลาวัณย์ ศรีสมยา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลไฮหย่อง

นายอิษฎาวุฒิ ศรีสุข

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลพังโคน และตำบลต้นผึ้ง

นางมณฑนา ยามา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลแร่ และตำบลม่วงไข่

(Visited 252 times, 1 visits today)