สพอ.พังโคน : สร้างการรับรู้การขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน

เข้าชม 13 ครั้ง

สพอ.พังโคน : ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน
วันที่ 4 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพังโคน
นางจิรสุภา สมบัติธนดล พัฒนาการอำเภอพังโคน ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพังโคน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 มีประเด็น ดังนี้
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ขอความร่วมมือให้บุคลากรทุกหน่วยงาน แต่งกายด้วยผ้าย้อมคราม และขอให้บุคลากรประชาสัมพันธ์ลายผ้าประจำจังหวัด คือ ลาย นครธรรม ให้ทราบโดยท่ั่วกันด้วย
2. การติดตามวัสดุครุภัณฑ์โครงการขยายผล สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา ยกระดับการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหลักที่ 3 อบรมเพื่อพัฒนาทักษะการจัดทำแผนชีวิตและแผนชุมชน กิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมตามแผนชีวิตของครัวเรือนเป้าหมายให้มีความมั่นคง 3 สร้าง และสนับสนุนกิจกรรมฐานเรียนรู้ของหมู่บ้านตามแผนชุมชน สถานที่ บ้านต้นผึ้งใหม่พัฒนา หมู่ 12 ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน
3. การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ จำนวน 2 ราย
4. กำหนดการส่งงานประจำเดือน ตุลาคม 2565
5. แผนปฏิบัติงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ประจำเดือน ตุลาคม 2565
6. การขับเคลื่อนตัวชี้วัดกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
7. การขับเคลื่อนบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน
8. เตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
9. การดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ 2566
10.การดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนฐานราก
11. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
12. การบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสกลนคร
13. การบริหารจัดการเงินรับรอตรวจสอบกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสกลนคร
#“เจดีย์หลวงปู่คำ วัฒนธรรมเซิ้งผีโขน พังโคนเมืองไก่ย่าง เขื่อนกว้างลำน้ำอูน ถิ่นสมบูรณ์จำปาชนบท ปฎิมากรรมช้างงามนามพังโคน”
# PR. By Cdd Phangkhon
# กองทุนแม่ของแผ่นดิน
#กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
#ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
# เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565…Change for good
#TPMAP
#ขจัดความยากจนฯ
#กองทุนชุมชน
#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
#กรมการพัฒนาชุมชน
# อาสาพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO

(Visited 13 times, 1 visits today)