สินค้า OTOP อำเภอพนัสนิคม

                   สินค้าโอทอป (OTOP) หรือโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambon One Product) เป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการนำภูมิปัญญาของชาวบ้านแต่ละพื้นที่ ที่มีเอกลักษณ์ มาแปรรูป ก่อให้เกิดสินค้าที่หลากหลาย อาทิ อาหาร งานหัตถกรรม งานจักสาน และ งานถักทอ

                   นอกจากเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้ว ยังช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมผ่านสินค้าแบบไทยๆ ออกสู่สายตาชาวโลก ในปัจจุบัน มีสินค้า OTOP วางจำหน่ายทั้งในไทย และต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นการต่อยอดให้ชาวบ้านดึงจุดเด่นสิ่งของในท้องถิ่นตนเองออกมา เพื่อสรรสร้างสินค้าที่ดี และมีคุณภาพ

จุดเริ่มต้น

รัฐบาลได้ดำเนินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ใน วันที่ 7 กันยายน 2544 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ หรือเรียกโดยย่อว่า “กอ.นตผ”  ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายปองพล อดิเรกสาร) เป็นประธานกรรมการ และให้คณะกรรมการ กอ.นตผ มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์และแผนแม่บทการดำเนินงาน“หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์”และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับประเทศในส่วนกลางและคณะกรรมการระดับภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. สร้างงานและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน
  2. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
  3.  ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  4.  ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  5. ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของชุมชน

หลักการ

หลักการพื้นฐาน 3 ประการ คือ

  1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล (Local Yet Global)
  2. พึ่งตนเองและคิดอย่างสร้างสรรค์ (Self-Reliance-Creativity)
  3. การสร้างทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development)

“ผลิตภัณฑ์” ไม่ได้หมายถึงตัวสินค้าเพียงอย่างเดียว  แต่เป็นกระบวนการทางความคิดรวมถึงการบริการ การดูแลการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การรักษาภูมิปัญญาไทย การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น จุดขายที่รู้จักกันแพร่หลายไปทั่วประเทศและทั่วโลก

การขึ้นทะเบียนโอทอป

(Visited 89 times, 1 visits today)