การขึ้นทะเบียนสินค้าโอทอป (OTOP)

หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) - สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนศิลา

ลักษณะและคุณสมบัติของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ที่มีสิทธิลงทะเบียน

1.จะต้องเป็นผู้ผลิต ดังนี้

 1. กลุ่มผู้ผลิตชุมชน
 2. ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว
 3. ผู้ผลิตที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

2. ต้องมีความเชื่อมโยงกับชุมชน โดยเข้าเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

 1. ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิต เช่น ใช้แรงงานในชุมชน (ภายในจังหวัดที่ขอลงทะเบียน) มีการใช้วัตถุดิบ การผลิตในชุมชน เป็นต้น
 2. ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
 3. ชุมชนได้รับประโยชน์

3. สถานที่ผลิตของกลุ่มเป้าหมายตามข้อ 1 ต้องตั้งอยู่ภายในอำเภอพนัสนิคม

4. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และสมาชิกกลุ่มต้องมีสัญชาติไทย

5. กรณีส่งตัวแทนมาแจ้งการลงทะเบียน จะต้องเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจ (มีเอกสารมอบอำนาจ)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่สามารถลงทะเบียนได้ต้องแสดงถึงภูมิปัญญาไทยและมีลักษณะ ดังนี้

 1. วัตถุดิบที่นำมาผลิต ต้องไม่ผิดกฎหมาย
 2. ไม่เป็นสินค้าที่เลียนแบบ ดัดแปลง นำเข้า หรือนำเข้าเพื่อดัดแปลงหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
 3. ไม่เป็นสินค้าที่ก่ออันตรายอย่างร้ายแรงต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม รวมทั้งไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อันดีของไทย
 4. กรณีเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีกฎหมายบังคับต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต

ประเภทผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาดำเนินการลงทะเบียน  ต้องผ่านกระบวนการผลิต โดยใช้ภูมิปัญญา จำนวน 5 ประเภท ดังนี้

1. ประเภทอาหาร หมายถึง ผลผลิตทางการเกษตร และอาหารแปรรูป ซึ่งได้รับมาตรฐาน อาหารและยา (อ.ย.)., GAP, GMP, HACCP, Qmark, มผช., มอก., มาตรฐานเกษตรอินทรีย์, ฮาลาล และมีบรรจุภัณฑ์ เพื่อการจำหน่ายทั่วไป แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

 1. ผลิตผลทางเกษตรที่ใช้บริโภคสด
 2. ผลิตผลทางการเกษตรที่เป็นวัตถุดิบ และผ่านกระบวนการแปรรูปเบื้องต้น
 3. อาหารแปรรูปกึ่งสำเร็จรูป/สำเร็จรูป

2.ประเภทเครื่องดื่ม แบ่งเป็น 2 กลุ่ม

 1. เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
 2. เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

3.ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม

 1. ผ้า
 2. เครื่องแต่งกาย

4.ประเภทของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก แบ่งเป็น 7 กลุ่ม

 1. ไม้
 2. จักสาน
 3. ดอกไม้ประดิษฐ์/วัสดุจากเส้นใยธรรมชาติ
 4. โลหะ
 5. เซรามิค/เครื่องปั้นดินเผา
 6. เคหะสิ่งทอ
 7.  อื่น ๆ

5. ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร แบ่งเป็น 3 กลุ่ม

 1. ยาจากสมุนไพร
 2. เครื่องสำอางสมุนไพร
 3. วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ
ในการลงทะเบียน หากผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานจากทางราชการ ให้ผู้มาลงทะเบียน ได้นำใบรับรองมาตรฐานจากทางราชการมาด้วย เพื่อกรอกข้อมูล และแสดงต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน ในกรณีที่อยู่ระหว่างการดำเนินการยื่นขอการรับรองให้นำเอกสารที่แสดงรายละเอียดการยื่นขอดังกล่าวมาประกอบด้วย

กรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดแผนปฏิบัติการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP แต่ละปีไว้ โดยสามารถติดต่อสำนักงานพัฒนาชุมชนได้ทุกแห่ง เพื่อสอบถามช่วงเวลาละทะเบียนในแต่ละไตรมาส
ระยะเวลาดำเนินการ

ประมาณ 15 วัน
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบคำร้อง

 1. แบบฟอร์มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
  1. แบบผู้ผลิต *
  2. แบบผู้ประกอบการ*
 2. แบบฟอร์มผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
 3. สำเนาบัตรประชาชน*
  ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
 4. หนังสือมอบอำนาจจากกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP*
 5. ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ทุกประเภทที่จะลงทะเบียน ขนาด 4 x 6 นิ้ว หรือ ไฟล์ภาพดิจิตอล*
 6. เอกสารอนุญาตให้ทำการผลิต (กรณีสินค้าที่มีกฎหมายกำหนด)
  หนังสือรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่จะแจ้งให้ในแบบลงทะเบียน (ถ้ามี)
  เอกสารการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน (ถ้ามี)

*(จำเป็น)

สถานที่ติดต่อ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนัสนิคม ที่ว่าการอำเภอพนัสนิคม ชั้น 2
Facebook: พัฒนาชุมชนอำเภอพนัสนิคม

(Visited 178 times, 3 visits today)