โครงสร้างบุคคลากร

พัฒนาการอำเภอ

นางประเพิน ภูสง่า

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
พัฒนาการอำเภอพนัสนิคม

พัฒนากร

นางสาวกัลย์สินี ชะนะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลพนัสนิคม หนองปรือ วัดหลวง ทุ่งขวาง หนองขยาด

นางสาวชลดา สุขปิติ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการร
รับผิดชอบตำบลนาวังหิน ท่าข้าม นาเริก

นายกิตติพงศ์ วิชิตวาที

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลกุฎโง้ง ท่าข้าม วัดโบสถ์ ไร่หลักทอง

นางสาวกนิตฐา แดงแก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลหนองเหียง สระสี่เหลี่ยม บ้านเซิด

นายรัชพล นันจิตสัก

นักวิชการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลหัวถนน โคกเพลาะ บ้านช้าง และ นาวังหิน

นางสาววรัญญา ชัยกรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลนาเริก หมอนนาง และนามะตูม

อาสาพัฒนา

นายศิรศักดิ์ ถ้ำอมร

อาสาพัฒนา(อสพ.)
รับผิดชอบตำบลหน้าพระธาตุ

บัณฑิตอาสาพัฒนาต้นแบบ

นางสาวปณิชา กลิ่นจันทร์

บัณฑิตอาสาพัฒนาต้นแบบ

นางสาวธนารีย์ ธงชัย

บัณฑิตอาสาพัฒนาต้นแบบ

นายกัมพล จันน้อย

บัณฑิตอาสาพัฒนาต้นแบบ

นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.)

นายมาฬิศ สัมฤทธิ์

นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

นายชัยวัฒน์ ขุนเที่ยง

นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

นางสาวชนาภา อนันตชาติ

นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

นางสาวสุวรรณวารี ศุภธรรมนิตย์

นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

นางสาวดวงหทัย ทองสำเร็จ

นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

นางสาวพรพิมล เป็นสุข

นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

นางสาวอัยลดา เป็นสุข

นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

(Visited 1,044 times, 1 visits today)