สรุปข้อมูล จปฐ. อำเภอพนา ปี 2565

สรุปผลการจัดเก็บ จปฐ 2565     รายได้เฉลี่ย 2565    รายจ่ายเฉลี่ย 2565    รายงานจำนวนประชากร อำเภอพนา ปี 2565

ระดับความสุขเฉลี่ย 2565     จำนวนประชากรจำแนกตามการศึกษา 2565     การประกอบอาชีพ 2565

(Visited 115 times, 1 visits today)