สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนา🌾🌾 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายทศพร กัลยาพันธ์ พัฒนาการอำเภอพนา มอบหมายให้นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอพนา ลงพื้นที่ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่แปลงของ นางสีจันทร์ วรรณโสภา บ้านนายูง หมู่ที่ 8 ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อทำกิจกรรม ดังนี้ 1.ทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้แห้งและมูลสัตว์แบบไม่กับกองเพื่อเก็บไว้ใช้ในแปลง 2.สำรวจความต้องการเกี่ยวกับ ต้นไม้5ระดับ 3.ออกแบบแปลงจากสภาพพื้นที่จริงตามแบบมาตรฐานที่สัดส่วน 1:2 ดินร่วนปนทราย ซึ่งเจ้าของแปลงต้องการปรับทิศทางของที่อยู่อาศัยและบ่อน้ำ

[...]
อ่านเพิ่มเติม

ภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพนาลงพื้นที่ เพื่อเตรียมพร้อมผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่”โคกหนองนาโมเดล” และโครงการ พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมหลัก : พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” รวมจำนวน 24 รายเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เข้าร่วมโครงการต่อไป

[...]
อ่านเพิ่มเติม

ภาพการจัดจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้ครัวเรือนยากจนจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ในตลาดประชารัฐ ครั้งที่ 5 ณ ตลาดประชารัฐ เทศบาลตำบลพนา อำเภอพนาโดยมีครัวเรือนยากจน และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ Otop ทั้ง 6 อำเภอในจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมจำหน่ายสินค้า

[...]
อ่านเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรมรับการคัดเลือกกองทุนเกื้อหนุนความสำเร็จ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่งสินเชื่อภาครัฐเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน โครงการ กข.คจ บ้านเสารีก หมูที่ 2 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

[...]
อ่านเพิ่มเติม

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและโครงการรวมพลังสตรีอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

[...]
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนาต้อนรับคณะทำงานคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ระดับจังหวัด ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนบ้านศรีคูณ หมู่ที่ 7 ตำบลจานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ โดยมีนายสมคิด หมทอง เป็นหัวหน้าครัวเรือน อาชีพที่เป็นแบบอย่างได้คือ เพาะเห็ดนางรม โดยการทำในรูปแบบกลุ่ม มีสมาชิก 25 ครัวเรือน สร้างความสามารถ ในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับสมาชิก

[...]
อ่านเพิ่มเติม