วันที่ 9 มีนาคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำภอพนา จ.อำนาจเจริญ จัดประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้กับคณะกรรมการกองทุนแม่ฯ บ้านโคกกลาง ม.15 ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อำนาจฯ และเตรียมความพร้อมในการเข้าประกวดศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2565

วันที่ 9 มีนาคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำภอพนา จ.อำนาจเ [...]
อ่านเพิ่มเติม

#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.30-11.30 น. (เช้า)ประสานกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ Zoom Clound Meeting วิชา เพาะต้นกล้าและปรุงดินปลูกการขยายพันธุ์พืช ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนา

#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ  วันที่ 1 [...]
อ่านเพิ่มเติม

ำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนา🌾 วันที่ 28 เมษายน 2564 นายทศพร กัลยาพันธ์ พัฒนาการอำเภอพนาได้มอบหมายให้ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอพนาลงพื้นที่ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบของนางสีจันทร์ วรรณโสภา บ้านนายูง หมู่ที่8 ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ สัดส่วนที่ 1:2 ดินเหนียว เพื่อ ติดตามการดำเนินงานการขุดเจาะในพื้นที่

ำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนา🌾 วันที่ 28 เมษายน 2564 นายทศพ [...]
อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมสมทบเงินบริจาคได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนา ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2564

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ใ [...]
อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญ ชิม ช็อป สินค้า OTOP จังหวัดอำนาจเจริญ ในงานประเพณี แห่ยักษ์คุ อัตลักษณ์ จังหวัดอำนาเจริญ ณ หน้าเทศบาลตำบลชานุมาน จังหวัดอำนาเจริญ

ขอเชิญ ชิม ช็อป สินค้า OTOP  จังหวัดอำนาจเจริญ ในงานประ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนา🌾🌾 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายทศพร กัลยาพันธ์ พัฒนาการอำเภอพนา มอบหมายให้นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอพนา ลงพื้นที่ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่แปลงของ นางสีจันทร์ วรรณโสภา ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อทำกิจกรรม ดังนี้ 1.ทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้แห้งและมูลสัตว์แบบไม่กับกองเพื่อเก็บไว้ใช้ในแปลง 2.สำรวจความต้องการเกี่ยวกับ ต้นไม้5ระดับ 3.ออกแบบแปลงจากสภาพพื้นที่จริงตามแบบมาตรฐานที่สัดส่วน 1:2 ดินร่วนปนทราย ซึ่งเจ้าของแปลงต้องการปรับทิศทางของที่อยู่อาศัยและบ่อน้ำ

[...]
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายทศพร กัลยาพันธ์ มอบหมายให้นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอพนา ลงพื้นที่ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่แปลงของ นางสมใจ มุทาพร ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อทำกิจกรรม ดังนี้ 1.ทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้แห้งและมูลสัตว์แบบไม่กับกองเพื่อเก็บไว้ใช้ในแปลง 2.สำรวจความต้องการเกี่ยวกับ ต้นไม้5ระดับ 3.ออกแบบแปลงจากสภาพพื้นที่จริงตามแบบมาตรฐานที่สัดส่วน 1:2 ดินเหนียว ซึ่งเจ้าของแปลงต้องการปรับทิศทางของที่อยู่อาศัย

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนา วันที่9 กุมภาพันธ์ 2564 นายท [...]
อ่านเพิ่มเติม

วันที่4 กุมภาพันธ์ 2564 นายทศพร กัลยาพันธ์ มอบหมายให้นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอพนา ลงพื้นที่ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่แปลงของ นายไสว ทามแก้ว ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อทำกิจกรรม ดังนี้ 1.ทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้แห้งและมูลสัตว์แบบไม่กับกองเพื่อเก็บไว้ใช้ในแปลง 2.สอบถามเจ้าของแปลง เกี่ยวกับ ต้นไม้5ระดับ 3.ออกแบบแปลงจากแบบมาตรฐานที่สัดส่วน 2:3 ดินร่วนปนทราย ซึ่งเจ้าของแปลงต้องการปรับทิศทางของที่พักอาศัย

วันที่4 กุมภาพันธ์ 2564 นายทศพร กัลยาพันธ์ มอบหมายให้นั [...]
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 21 ม.ค. 63นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต) อ.พนา จ. อำนาจเจริญ ลงพื้นที่ทำปุ๋ยหมัก ในพื้นที่แปลงครัวเรียนเป้าหมายฯที่ได้รับผิดชอบ

วันที่ 21 ม.ค. 63นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต) อ.พนา จ. อ [...]
อ่านเพิ่มเติม