#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.30-11.30 น. (เช้า)ประสานกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ Zoom Clound Meeting วิชา เพาะต้นกล้าและปรุงดินปลูกการขยายพันธุ์พืช ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนา

#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ  วันที่ 1 [...]
อ่านเพิ่มเติม

ำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนา🌾 วันที่ 28 เมษายน 2564 นายทศพร กัลยาพันธ์ พัฒนาการอำเภอพนาได้มอบหมายให้ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอพนาลงพื้นที่ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบของนางสีจันทร์ วรรณโสภา บ้านนายูง หมู่ที่8 ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ สัดส่วนที่ 1:2 ดินเหนียว เพื่อ ติดตามการดำเนินงานการขุดเจาะในพื้นที่

ำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนา🌾 วันที่ 28 เมษายน 2564 นายทศพ [...]
อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมสมทบเงินบริจาคได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนา ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2564

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ใ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนา🌾🌾 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายทศพร กัลยาพันธ์ พัฒนาการอำเภอพนา มอบหมายให้นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอพนา ลงพื้นที่ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่แปลงของ นางสีจันทร์ วรรณโสภา ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อทำกิจกรรม ดังนี้ 1.ทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้แห้งและมูลสัตว์แบบไม่กับกองเพื่อเก็บไว้ใช้ในแปลง 2.สำรวจความต้องการเกี่ยวกับ ต้นไม้5ระดับ 3.ออกแบบแปลงจากสภาพพื้นที่จริงตามแบบมาตรฐานที่สัดส่วน 1:2 ดินร่วนปนทราย ซึ่งเจ้าของแปลงต้องการปรับทิศทางของที่อยู่อาศัยและบ่อน้ำ

[...]
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายทศพร กัลยาพันธ์ มอบหมายให้นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอพนา ลงพื้นที่ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่แปลงของ นางสมใจ มุทาพร ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อทำกิจกรรม ดังนี้ 1.ทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้แห้งและมูลสัตว์แบบไม่กับกองเพื่อเก็บไว้ใช้ในแปลง 2.สำรวจความต้องการเกี่ยวกับ ต้นไม้5ระดับ 3.ออกแบบแปลงจากสภาพพื้นที่จริงตามแบบมาตรฐานที่สัดส่วน 1:2 ดินเหนียว ซึ่งเจ้าของแปลงต้องการปรับทิศทางของที่อยู่อาศัย

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนา วันที่9 กุมภาพันธ์ 2564 นายท [...]
อ่านเพิ่มเติม

วันที่4 กุมภาพันธ์ 2564 นายทศพร กัลยาพันธ์ มอบหมายให้นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอพนา ลงพื้นที่ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่แปลงของ นายไสว ทามแก้ว ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อทำกิจกรรม ดังนี้ 1.ทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้แห้งและมูลสัตว์แบบไม่กับกองเพื่อเก็บไว้ใช้ในแปลง 2.สอบถามเจ้าของแปลง เกี่ยวกับ ต้นไม้5ระดับ 3.ออกแบบแปลงจากแบบมาตรฐานที่สัดส่วน 2:3 ดินร่วนปนทราย ซึ่งเจ้าของแปลงต้องการปรับทิศทางของที่พักอาศัย

วันที่4 กุมภาพันธ์ 2564 นายทศพร กัลยาพันธ์ มอบหมายให้นั [...]
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 21 ม.ค. 63นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต) อ.พนา จ. อำนาจเจริญ ลงพื้นที่ทำปุ๋ยหมัก ในพื้นที่แปลงครัวเรียนเป้าหมายฯที่ได้รับผิดชอบ

วันที่ 21 ม.ค. 63นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต) อ.พนา จ. อ [...]
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 19 มกราคม 2564 นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ติดตามการดำเนินงานศูนย์แพทย์แผนไทย อ.พนา พร้อมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลงของ นายสงัด บันลือ บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 5 ต.พนา และได้เยี่ยมชมกลุ่มทอผ้าบ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 5 ต.พนา

วันที่ 19 มกราคม 2564 นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจัง [...]
อ่านเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม 2564 นายทศพร กัลยาพันธ์ พัฒนาการอำเภอพนา พร้อมด้วยลูกจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่โคก หนอง นา)ร่วม – สำรวจพื้นที่แปลงต้นแบบ (สำรวจสภาพภูมิสังคม )และเลือกรูปแบบแปลงครัวเรือนต้นแบบของนายสงัด บรรลือ ม.5 บ้านโนนธุ และนางวันดี สารรัตน์ ม.4 บ้านปทุมแก้ว อ.พนา

วันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม 2564 นายทศพร กัลยาพันธ์ พัฒนา [...]
อ่านเพิ่มเติม