#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนา จังหวัดอำนาเจริญ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวสุรุจ สามารถ นายอำเภอพนา พร้อมด้วยส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่ติดตามผลการให้ความช่วยเหลือตามโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 4 ครัวเรือน ประเภท A หัวไวใจสู้ ดังนี้ 1. นางสังวาลย์ พันตัน ม.3 ต.พระเหลา ส่งเสริม อาชีพเลี้ยงปลา 2.นางปัญจรา เหลาผา ม. 5 ต.พระเหลา ส่งเสริม อาชีพเลี้ยงปลา 3.นายบุญเลิศ สีเขียว ม.4 ต.ไม้กลอน ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงโค 4. นายแสงจันทร์ บูชาพันธ์ ม.1 ต.จานลาน ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง โดยได้ส่งเสริมให้ครัวเรือนมีการปลูกพืชสวนครัว ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ต่อไป #cdd #กรมการพัฒนาชุมชน #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #WorldSoilDayCDD #CDDAMNAT #Changeforgood #TheBestofAmnat #อำนาจเจริญต้องเจริญ #มีงานเด็ดต้องเช็คอิน

#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนา จังหวัดอำนาเจริญ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวสุรุจ สามารถ นายอำเภอพนา พร้อมด้วยส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่ติดตามผลการให้ความช่วยเหลือตามโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 4 ครัวเรือน ประเภท A หัวไวใจสู้ ดังนี้ 1. นางสังวาลย์ พันตัน ม.3 ต.พระเหลา ส่งเสริม อาชีพเลี้ยงปลา 2.นางปัญจรา เหลาผา ม. 5 ต.พระเหลา ส่งเสริม อาชีพเลี้ยงปลา 3.นายบุญเลิศ สีเขียว ม.4 ต.ไม้กลอน ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงโค 4. นายแสงจันทร์ บูชาพันธ์ ม.1 ต.จานลาน ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง โดยได้ส่งเสริมให้ครัวเรือนมีการปลูกพืชสวนครัว ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ต่อไป
#cdd
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD
#CDDAMNAT
#Changeforgood
#TheBestofAmnat
#อำนาจเจริญต้องเจริญ
#มีงานเด็ดต้องเช็คอิน

(Visited 7 times, 1 visits today)