#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนา จังหวัดอำนาเจริญ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายชัยงค์ ผ่องใส พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ติดตามตามโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน4 ครัวเรือน ดังนี้ 1.นางสำลี บุญโสมม.5 ต.พนา 2.นายทศกรรณ์ อินจันทร์ ม. 2 ต.พนา 3.นางกิม วริสาร ม.13 ต.จานลาน 4.นายสมัย แก้วคูณเมือง ม.16 ต.จานลาน เพื่อ ติดตาม หาแนวทางในการแก้ไขปัญหา และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการในการแก้ปัญหาต่อไป

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายชัยงค์ ผ่องใส พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ติดตามตามโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน4 ครัวเรือน ดังนี้ 1.นางสำลี บุญโสมม.5 ต.พนา 2.นายทศกรรณ์ อินจันทร์ ม. 2 ต.พนา 3.นางกิม วริสาร ม.13 ต.จานลาน 4.นายสมัย แก้วคูณเมือง ม.16 ต.จานลาน เพื่อ ติดตาม หาแนวทางในการแก้ไขปัญหา และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการในการแก้ปัญหาต่อไป
(Visited 15 times, 1 visits today)