วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. นายอำเภอพนา (นายวสุรุจ สามารถ) มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนา นำคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอำนาจเจริญ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน การขับเคลื่อนตามโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” จำนวน 3 แปลง ดังนี้ 1.นางจันทร์เพ็ญ ศรีระดา ม.3 บ.อีเก้ง ต.พระเหลา อ.พนา 2.นายมนูญ คู่แก้ว ม.4 บ.ผึ้ง ต.จานลาน อ.พนา 3.นายอนุศักดิ์ สมพันธ์ ม.3 บ.ดอนชาด ต.ไม้กลอน อ.พนา

วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. นายอำเภอพนา (นายวสุรุจ สามารถ) มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนา นำคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอำนาจเจริญ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน การขับเคลื่อนตามโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” จำนวน 3 แปลง ดังนี้
1.นางจันทร์เพ็ญ ศรีระดา ม.3 บ.อีเก้ง ต.พระเหลา อ.พนา
2.นายมนูญ คู่แก้ว ม.4 บ.ผึ้ง ต.จานลาน อ.พนา
3.นายอนุศักดิ์ สมพันธ์ ม.3 บ.ดอนชาด ต.ไม้กลอน อ.พนา

(Visited 70 times, 1 visits today)