#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนา จังหวัดอำนาเจริญ วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. อำเภอพนา นำโดยเสนอนายอาจอง ผิวงาม รักษาราชการแทนนายอำเภอพนา เป็นประธานในการประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ เพื่อมอบหมายทีมฯ ลงไป จำแนกและตรวจสอบ วิเคราะห์ ปัญหา ครัวเรือเป้าหมายฯ โดยอำเภอพนา มีกลุ่มเป้าหมายจากข้อมูลคนจนจากระบบ TPMAP ปี 2565 จำนวน 157 ราย

#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนา จังหวัดอำนาเจริญ

วันที่ 24 มีนาคม 2565  เวลา 09.30 น. อำเภอพนา นำโดยเสนอนายอาจอง ผิวงาม รักษาราชการแทนนายอำเภอพนา เป็นประธานในการประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่  เพื่อมอบหมายทีมฯ ลงไป จำแนกและตรวจสอบ วิเคราะห์ ปัญหา ครัวเรือเป้าหมายฯ  โดยอำเภอพนา มีกลุ่มเป้าหมายจากข้อมูลคนจนจากระบบ TPMAP ปี 2565 จำนวน 157 ราย

 

(Visited 15 times, 1 visits today)