#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.30-11.30 น. (เช้า)ประสานกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ Zoom Clound Meeting วิชา เพาะต้นกล้าและปรุงดินปลูกการขยายพันธุ์พืช ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนา

#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.30-11.30 น. (เช้า)ประสานกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ Zoom Clound Meeting วิชา เพาะต้นกล้าและปรุงดินปลูกการขยายพันธุ์พืช ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนา

(Visited 13 times, 1 visits today)