ำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนา🌾 วันที่ 28 เมษายน 2564 นายทศพร กัลยาพันธ์ พัฒนาการอำเภอพนาได้มอบหมายให้ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอพนาลงพื้นที่ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบของนางสีจันทร์ วรรณโสภา บ้านนายูง หมู่ที่8 ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ สัดส่วนที่ 1:2 ดินเหนียว เพื่อ ติดตามการดำเนินงานการขุดเจาะในพื้นที่

ำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนา🌾
วันที่ 28 เมษายน 2564
นายทศพร กัลยาพันธ์ พัฒนาการอำเภอพนาได้มอบหมายให้ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอพนาลงพื้นที่ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบของนางสีจันทร์ วรรณโสภา บ้านนายูง หมู่ที่8 ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ สัดส่วนที่ 1:2 ดินเหนียว เพื่อ ติดตามการดำเนินงานการขุดเจาะในพื้นที่

(Visited 23 times, 1 visits today)