ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมสมทบเงินบริจาคได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนา ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2564

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมสมทบเงินบริจาคได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนา ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2564

(Visited 13 times, 1 visits today)