สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนา🌾🌾 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายทศพร กัลยาพันธ์ พัฒนาการอำเภอพนา มอบหมายให้นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอพนา ลงพื้นที่ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่แปลงของ นางสีจันทร์ วรรณโสภา ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อทำกิจกรรม ดังนี้ 1.ทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้แห้งและมูลสัตว์แบบไม่กับกองเพื่อเก็บไว้ใช้ในแปลง 2.สำรวจความต้องการเกี่ยวกับ ต้นไม้5ระดับ 3.ออกแบบแปลงจากสภาพพื้นที่จริงตามแบบมาตรฐานที่สัดส่วน 1:2 ดินร่วนปนทราย ซึ่งเจ้าของแปลงต้องการปรับทิศทางของที่อยู่อาศัยและบ่อน้ำ

(Visited 51 times, 1 visits today)