วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายทศพร กัลยาพันธ์ มอบหมายให้นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอพนา ลงพื้นที่ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่แปลงของ นางสมใจ มุทาพร ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อทำกิจกรรม ดังนี้ 1.ทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้แห้งและมูลสัตว์แบบไม่กับกองเพื่อเก็บไว้ใช้ในแปลง 2.สำรวจความต้องการเกี่ยวกับ ต้นไม้5ระดับ 3.ออกแบบแปลงจากสภาพพื้นที่จริงตามแบบมาตรฐานที่สัดส่วน 1:2 ดินเหนียว ซึ่งเจ้าของแปลงต้องการปรับทิศทางของที่อยู่อาศัย

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนา
วันที่9 กุมภาพันธ์ 2564
นายทศพร กัลยาพันธ์ มอบหมายให้นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอพนา ลงพื้นที่ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่แปลงของ นางสมใจ มุทาพร ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อทำกิจกรรม ดังนี้
1.ทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้แห้งและมูลสัตว์แบบไม่กับกองเพื่อเก็บไว้ใช้ในแปลง
2.สำรวจความต้องการเกี่ยวกับ ต้นไม้5ระดับ
3.ออกแบบแปลงจากสภาพพื้นที่จริงตามแบบมาตรฐานที่สัดส่วน 1:2 ดินเหนียว
ซึ่งเจ้าของแปลงต้องการปรับทิศทางของที่อยู่อาศัย

(Visited 7 times, 1 visits today)