วันที่4 กุมภาพันธ์ 2564 นายทศพร กัลยาพันธ์ มอบหมายให้นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอพนา ลงพื้นที่ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่แปลงของ นายไสว ทามแก้ว ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อทำกิจกรรม ดังนี้ 1.ทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้แห้งและมูลสัตว์แบบไม่กับกองเพื่อเก็บไว้ใช้ในแปลง 2.สอบถามเจ้าของแปลง เกี่ยวกับ ต้นไม้5ระดับ 3.ออกแบบแปลงจากแบบมาตรฐานที่สัดส่วน 2:3 ดินร่วนปนทราย ซึ่งเจ้าของแปลงต้องการปรับทิศทางของที่พักอาศัย

วันที่4 กุมภาพันธ์ 2564
นายทศพร กัลยาพันธ์ มอบหมายให้นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอพนา ลงพื้นที่ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่แปลงของ นายไสว ทามแก้ว ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อทำกิจกรรม ดังนี้
1.ทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้แห้งและมูลสัตว์แบบไม่กับกองเพื่อเก็บไว้ใช้ในแปลง
2.สอบถามเจ้าของแปลง เกี่ยวกับ ต้นไม้5ระดับ
3.ออกแบบแปลงจากแบบมาตรฐานที่สัดส่วน 2:3 ดินร่วนปนทราย ซึ่งเจ้าของแปลงต้องการปรับทิศทางของที่พักอาศัย

(Visited 42 times, 1 visits today)