ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสิริกัลยพัชร์ จอมสว่าง

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอพานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพาน

บริหารงานพัฒนาชุมชนตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชน และบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณาการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

หนังสือราชการ

ประกาศ