โครงสร้างบุคคลากร

นายบุญมา เต็มหลวง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน
พัฒนาการอำเภอผาขาว

 

นางสาวจุติพร ราชอาษา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวเณศรา นามวงษ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ว่าที่ร้อยตรีสยาม บัวระภา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวจุฑามาศ เมืองนาม

เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

คลังเก็บ

เลือกเดือน
กันยายน 2017  (1)
สิงหาคม 2017  (1)
กรกฎาคม 2017  (14)
มิถุนายน 2017  (8)
พฤษภาคม 2017  (11)

(Visited 581 times, 1 visits today)