ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นของอำเภอผาขาว

จากหลักฐานเดิมตำบลผาขาวได้ประกาศจัดตั้งเป็นตำบล เมื่อปี พ.ศ. 2481 อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ครั้นเมื่อปี พ.ศ. 2505 ได้มีประกาศแบ่งท้องที่ตำบลศรีฐาน ตำบลปวนพุ และตำบลผาขาว ขึ้นเป็นกิ่งอำเภอภูกระดึง มีพื้นที่ประมาณ 1,380 ตร.กม. ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2506 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอำเภอภูกระดึงขึ้นเป็นอำเภอภูกระดึง และเมื่อปลายเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2530 พลเอกประจวบ สุนทรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในสมัยนั้น ได้ประกาศแบ่งท้องที่อำเภอภูกระดึง ตั้งเป็นกิ่งอำเภอผาขาว มีเขตการปกครอง 4 ตำบล คือ ตำบลผาขาว ตำบลท่าช้างคล้อง ตำบลโนนป่าซาง และตำบลโนนปอแดง ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2530 ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2531 และต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ประกาศแบ่งเขตการปกครองตำบลผาขาวเพิ่มอีก 1 ตำบล คือ ตำบลบ้านเพิ่ม

ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอผาขาว เดิมใช้ศูนย์สภาตำบลโนนปอแดงเป็นที่ทำการชั่วคราว ต่อมาทางราชการได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอผาขาวขึ้น บริเวณที่สาธารณะของหมู่บ้านโนนปอแดงและหมู่บ้านท่าสวนยา มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 95 ไร่ และได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จพร้อมทำพิธีเปิดให้บริการประชาชน ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2533 โดยนายฉลอง กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการปกครองและคณะ ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธี

 

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอผาขาวตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียงดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอวังสะพุงและอำเภอเอราวัณ

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอศรีบุญเรือง (จังหวัดหนองบัวลำภู)

ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอศรีบุญเรือง (จังหวัดหนองบัวลำภู) และอำเภอภูกระดึง

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอหนองหิน

การแบ่งเขตการปกครอง

อำเภอผาขาวแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 5 ตำบล  64 หมู่บ้าน ได้แก่

1.ผาขาว               (Pha Khao)                    12 หมู่บ้าน      

2.ท่าช้างคล้อง    (Tha Chang Khlong)    14 หมู่บ้าน      

3.โนนปอแดง     (Non Po Daeng)            17 หมู่บ้าน      

4.โนนป่าซาง     (Non Pa Sang)               12 หมู่บ้าน      

5.บ้านเพิ่ม          (Ban Phoem)                 9 หมู่บ้าน

 

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอผาขาวประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่      

เทศบาลตำบลท่าช้างคล้อง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าช้างคล้องทั้งตำบล

เทศบาลตำบลโนนปอแดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนปอแดงทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลผาขาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลผาขาวทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนป่าซาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนป่าซางทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านเพิ่มทั้งตำบล

 

(Visited 1,191 times, 1 visits today)