พช.ผาขาวเตรียมความพร้อมก่อนเคลื่อนโคกหนองนา โมเดล


วันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.
นายอุทัย หอมอ่อน นายกเทศมนตรีตำบลโนนปอแดง พบปะและต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมพร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เวลา 10.30 น. นายบุญมา เต็มหลวง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน) รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอผาขาว ได้ชี้แจงแนวทางและแนวปฏิบัติการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนองนา โมเดล”
เวลา 11.30 น. ว่าที่ร้อยตรีสยาม บัวระภา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ได้ชี้แจงการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการอบรม กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ในระหว่างวันที่ 25-29 มกราคม 2564 ณ ไร่มาลีรักษ์ ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย โดยมีครัวเรือนเป้าหมายและนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว จำนวน 28 คน
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย

(Visited 8 times, 1 visits today)