โครงสร้างบุคคลากร

นางดวงพร การีกลิ่น

พัฒนาการอำเภอผักไห่

นางสาวอิศราภรณ์ มากอิ่ม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสุจริต ขวัญทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวอัญชิษฐา สุขสมแดน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางศรินญา กล่อมเกลี้ยง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายอุดร มีมงคล

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

นางนวลจันทร์ ศรีสุวรรณ์

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

(Visited 278 times, 1 visits today)