นางดวงพร การีกลิ่น

พัฒนาการอำเภอผักไห่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอผักไห่ ที่ว่าการอำเภอผักไห่ หมู่ที่ 4 ตำบลผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร. 035 - 392021