วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

"เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕"

 

(Visited 109 times, 1 visits today)