โครงสร้างบุคลากร

นางสาวรุ่งนภา พลปัถพี

พัฒนาการอำเภอภักดีชุมพล

นางสาวภัทรวดี ศิริโสดา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รับผิดชอบตำบลเจาทอง ตำบลวังทอง

นายทรงวุฒิ อ่อนเขว้า

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รับผิดชอบตำบลบ้านเจียง ตำบลแหลมทอง

(Visited 555 times, 1 visits today)